POLITYKA PRYWATNOŚCI

Allcomp Polska Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach (40-391) przy ul. Krakowskiej 1, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301012, posiadającą NIP: 954-262-96-09 oraz REGON: 240857341, (dalej „ALLCOMP” lub „Administrator”), jako administrator wszystkich witryn internetowych ALLCOMP w domenie allcomp.pl, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze witryny, wdraża niniejszą Politykę Prywatności (dalej „Polityka”).

1. CEL POLITYKI

Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych ALLCOMP w domenie allcomp.pl (dalej „witryny ALLCOMP”, czyli allcomp.com.pl, 8cmprzewagi.pl, justcut.pl, allcomp.ro). ALLCOMP deklaruje funkcjonowanie witryn ALLCOMP zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność użytkowników witryn internetowych, tj.:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119/1) (RODO);
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

2. GROMADZENIE DANYCH

Mając na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających witryny ALLCOMP informujemy, że gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania witrynami ALLCOMP. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników witryn ALLCOMP, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów;
 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do stron ALLCOMP nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witryny ALLCOMP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura witryn ALLCOMP nie zawiera błędów.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania witrynami ALLCOMP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania witrynami ALLCOMP. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny ALLCOMP.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Niezależnie od sposobu wykorzystania danych, o którym mowa w pkt 3 Polityki, mogą zaistnieć okoliczności, w których to inne, niż określone w pkt 2 Polityki, informacje dotyczące użytkownika witryn ALLCOMP, w tym dane osobowe, będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach użytkownik witryn ALLCOMP zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania.
Użytkownik witryn ALLCOMP ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryn ALLCOMP (np. otrzymanie informacji na temat oferowanego produktu, oferty, uruchomienia programu stażowego, procesu rekrutacji, itp.).
Tym samym użytkownik witryn ALLCOMP może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.
Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostepnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W sytuacji, w której użytkownik witryn ALLCOMP ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, przyjmuje się, że użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.
Użytkownikowi witryn ALLCOMP przysługuje prawo:

 1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
 2. dostępu do danych – użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
 3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
 5. do przenoszenia danych – użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
 6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
 8. dane osobowe będą przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody a po jej odwołaniu mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ALLCOMP Polska Sp z o.o. roszczeń.
 9. przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osób, w tym profilowania.

Udostępnienie danych:

 1. ALLCOMP z zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których ALLCOMP posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych. Dane mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych mogą uzyskać podmioty, z których w celu świadczenia usług korzysta ALLCOMP. W takich przypadkach ALLCOMP zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani dla organizacji międzynarodowych.

5. PLIKI COOKIE W WITRYNACH ALLCOMP

Witryny ALLCOMP korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkowników odwiedzających witryny ALLCOMP. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez witryny ALLCOMP, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego użytkownika witryn ALLCOMP.
Pliki cookie nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach witryn ALLCOMP ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie stosowane w witrynach ALLCOMP nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników witryn ALLCOMP. Witryny ALLCOMP wykorzystują:

 1. sesyjne pliki cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów witryn ALLCOMP;
 2. trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika witryn ALLCOMP przez czas określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.

Witryny ALLCOMP stosują cookies, w celu:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowania zawartości witryn ALLCOMP do urządzenia końcowego użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika i optymalizacji korzystania z witryn ALLCOMP;
 3. poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z witryn ALLCOMP;
 4. uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność witryn ALLCOMP
 5. utrzymania sesji użytkownika (dotyczy witryn ALLCOMP z opcją logowania się użytkowników), aby użytkownik nie musiał, na każdej stronie witryny ALLCOMP ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności witryn ALLCOMP (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na “żądanie” Użytkownika).

Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika witryn ALLCOMP, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Użytkownik w każdym momencie może całkowicie wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies.

Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę korzystania z witryn ALLCOMP, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki. Brak zmiany ustawień domyślnych w zakresie plików cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym ALLCOMP będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Brak dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików cookies i korzystanie z witryn ALLCOMP oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

6. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Witryny ALLCOMP zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko witryn ALLCOMP.

7. REKRUTACJA

Poprzez witryny ALLCOMP może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów dla ALLCOMP. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, użytkownik wyraża oddzielne zgody na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ALLCOMP. Zgody dotyczą wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

8. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Produkty i usługi oferowane w ramach witryn ALLCOMP skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym ALLCOMP nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

9. WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS

Informujemy, że dodatkowo witryny w domenie allcomp.pl wykorzystują usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google Inc., szczegółowo opisaną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/analytics.

10. DANE KONTAKTOWE

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych:

 • mailowo na adres: iod@allcomp.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.
  Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numer: 32 35 38 401
 • pisemnie na adres: ALLCOMP POLSKA SP. Z O.O.UL. KRAKOWSKA 1, 40-391 KATOWICE (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).

11. ZMIANA POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Skip to content